×
×

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  ×

   Volg ons

   • #mytissot
   ×
   • STOP NAMAAK - ONLINE VERKOPER

    Controleren of de online winkel wordt erkend door Tissot SA::

   Verkoopvoorwaarden

   ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

    

    

   1. ALGEMEEN

   1.1  Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de levering aan u van een van de producten die vermeld staan op de website http://www.tissotwatches.com/nl-nl. Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u producten van deze website bestelt. U dient te begrijpen dat u door één van onze producten te bestellen, gebonden bent door deze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

   1.2 U kunt hier een exemplaar van deze Verkoopvoorwaarden afdrukken voor toekomstige referentie.

   1.3  U kunt het aan het einde van het bestelproces aangeven of u akkoord gaat met de Verkoopvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden, zult u geen producten van deze website kunnen bestellen.

   1.4  Deze website wordt beheerd door The Swatch Group (Netherlands) B.V., Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven ("wij", "ons", "onze"). Telefoon: +31 (0) 40 219 99 99. Mail: tissot@nl.swatchgroup.com. Wij zijn in Nederland als bedrijf geregistreerd onder KvK-nummer: 14635506. Ons btw-nummer is NL001326399.B01. The Swatch Group (Netherlands) B.V. is een gelieerde vennootschap van The Swatch Group Ltd., Biel, Zwitserland.

   1.5  Ondanks dat onze website met grote zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud hiervan. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle prijzen, productspecificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van eventuele foutieve plaatsing.

    

    

   2. UW STATUS

   2.1Door een bestelling te plaatsen via onze website, garandeert u dat:

   2.1.1U wettelijk bevoegd bent bindende contracten aan te gaan; en

   2.1.2U ten minste 18 jaar oud bent.

    

    

   3. AANKOOP VAN PRODUCTEN, BESTELPROCES

   3.1Uw bestelling van een product zal worden beschouwd als een aanbod om producten te kopen onder deze Verkoopvoorwaarden.

   3.2Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Dit houdt echter niet in dat uw bestelling is geaccepteerd.

   3.3Bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en beschikbaarheid van de bestelde producten.

   3.4Indien bestelde producten niet beschikbaar zijn, stellen we u per e-mail op de hoogte en bieden we u de optie te wachten totdat het product uit voorraad beschikbaar is of de bestelling te annuleren.

   3.5De acceptatie van de bestelling wordt aan u bekendgemaakt door u per e-mail een orderbevestiging te sturen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging heeft ontvangen.

   3.6Het contract heeft alleen betrekking op die producten waarvan levering door ons is bevestigd in de orderbevestiging. Wij zullen niet verplicht zijn enige andere producten te leveren die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling, totdat de levering van deze producten is bevestigd in een afzonderlijke orderbevestiging. 

    

    

   4. PRIJS EN BETALING 

   4.1  De prijs van een product is zoals weergegeven op deze website, behalve indien er sprake is van een duidelijke fout. Wanneer u een product van deze website koopt, dient u de prijs zoals weergegeven (die inclusief BTW is tegen de huidige tarieven) te betalen, alsmede – indien getoond bij plaatsing van uw order – de eventuele verzendkosten, die bij het totaal te betalen bedrag worden opgeteld.

   4.2Prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen, maar veranderingen gelden niet voor bestellingen waarvoor u al een order heeft geplaatst.

   4.3Onze website bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat een aantal van de vermelde producten op onze website ondanks onze beste inspanningen onjuist zijn geprijsd. Normaal gesproken zullen we de prijzen verifiëren als onderdeel van onze verzendprocedure, zodat we u, indien de juiste prijs van een product lager is dan de op onze website vermelde prijs, het lagere bedrag in rekening brengen na levering van het product. Indien de juiste prijs van een product hoger is dan de op onze website vermelde prijs, zullen we normaal gesproken naar eigen goeddunken contact met u opnemen voor overleg voordat het product wordt verzonden of de bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van de weigering.

   4.4We zijn niet verplicht u het product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren – zelfs al is deorderbevestiging al verstuurd – indien de foutieve prijs duidelijk en onmiskenbaar is en door u inalle redelijkheid herkend had kunnen worden als een foutieve prijs.

   4.5Betalen is mogelijk via creditcard of betaalpas, zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De prijs die u dient te betalen zal worden weergegeven bij het plaatsen van uw order en op deorderbevestiging. Het bedrag wordt pas van uw creditcard/rekening afgeschreven als uwbestelling is verzonden.

   4.6Alle betalingen worden onderworpen aan validatiecontroles en moeten worden geautoriseerddoor de kaartuitgever. De persoonsgegevens van de houder van de creditcard kunnen eventueelmet dergelijke derden worden gedeeld voor zover noodzakelijk om dergelijke controles uit tevoeren. Indien de uitgever van de kaart een betaling aan ons weigert te autoriseren, zijn wij nietaansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

   4.7De betaling dient plaats te vinden vóór levering van de producten. We zullen het volledige bedrag  direct vóór verzending van de producten afschrijven van uw creditcard. We kunnen het contracttussen u en ons met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien u zonder geldige redenniet op tijd betaalt.

    

   5. LEVERING

   5.1We zullen de datum van verzending (inclusief Track & Trace-nummer) bevestigen door u eenbericht van verzending te sturen. Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na datumvan de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het moment van bestelling.

   5.2Het afleveradres is zoals vermeld in de orderbevestiging. Wij leveren uitsluitend binnenNederland. Uit praktische overwegingen kunnen we verschillende producten van dezelfdebestelling in delen leveren. Wij stellen u hier dan middels het bericht van verzending van op dehoogte.

   5.3Indien wij ons niet aan de geschatte leverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging kunnen  houden en de nieuwe leverdatum de termijn van 5 werkdagen vanaf de oorspronkelijke besteldatum zal overschrijden, nemen we contact met u op om u een voorstel van een nieuweleverdatum te doen. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe leverdatum en we u het productof de producten niet binnen 5 werkdagen vanaf de oorspronkelijke besteldatum of indien van toepassing vóór de specifiek overeengekomen leverdatum kunnen leveren, hebt u het recht debestelling kosteloos te annuleren en ontvangt u het volledige bedrag van de bestelling onverwijldretour. Indien de producten in delen worden geleverd, worden alle delen binnen 5 werkdagen na  datum van de bestelling geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het moment van bestelling.

    

    

   6. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

   6.1 De eigendom van de producten wordt op u overgedragen na ontvangst van de volledige betalingvan alle te betalen bedragen met betrekking tot de producten (inclusief verzendkosten) of –indien dit later is - de levering van de producten aan u. Indien u deze Verkoopvoorwaarden schendt, kunnen we eventuele geleverde producten op enig moment voordat de eigendom op u wordt overgedragen terughalen.

    

    

   7. HERROEPINGSRECHT

   7.1U heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen zonder opgave van redenen de  overeenkomst te herroepen.

   7.2De herroepingstermijn verstrijkt dertig (30) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen  derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien u in dezelfde bestellingmeerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrijkt de herroepingstermijn dertig (30) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

   7.3Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

    

   Contactgegevens:

   The Swatch Group (Netherlands) B.V.
   T.a.v. Tissot Online Retouren
   Kennedyplein 8
   5611 ZS  Eindhoven
   Nederland

   Telefoon: +31 (0) 40 219 99 99 / Fax: +31 (0) 40 219 99 88
   E-Mail: tissot@nl.swatchgroup.com

    

   7.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

    

    

   8. GEVOLGEN VAN HERROEPING

   8.1Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

   8.2U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

   8.3De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

   8.4U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

    

    

   9. DEFECTE PRODUCTEN

   9.1 Op grond van de wet moeten alle producten die u via deze website bestelt aan de overeenkomstbeantwoorden.

   9.2 Indien u een product aan ons retourneert anders dan op grond van het herroepingsrecht zoalsomschreven in artikel 7 en 8 (bijvoorbeeld omdat u het contract tussen u en ons hebt ontbonden of ons in overeenstemming met artikel 12.3 hebt laten weten dat u niet akkoord gaat met eenwijziging in deze Verkoopvoorwaarden of enig ander beleid van ons en/of omdat u stelt dat hetproduct niet aan de overeenkomst beantwoordt), zullen we het geretourneerde productonderzoeken en u binnen een redelijke tijd per e-mail op de hoogte stellen van onze bevindingen.Indien u recht heeft op terugbetaling dan zullen we het geld dat we van u hebben ontvangen viadezelfde methode terugbetalen als waarmee het aankoopbedrag oorspronkelijk is betaald. Deterugbetaling van het aan u verschuldigde bedrag zal normaal gesproken zo snel mogelijk wordenverwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag dat we u per e-mail op de hoogtehebben gesteld van uw recht op terugbetaling in verband met de levering van een gebrekkigproduct.

   9.3 Producten die u retourneert vanwege een defect zullen volledig worden terugbetaald, inclusief een terugbetaling van de kosten voor het verzenden van het product aan u en de kosten die uhebt gemaakt voor het retourneren van het product aan ons.

    

    

   10. GARANTIE

   10.1 Indien u een consument bent, komen de rechten die u op basis van een garantie van ons kunt uitoefenen, u toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet u toekent. Onze garanties gelden dus in aanvulling op uw wettelijke rechten.

   10.2 Alle horloges die op deze website worden aangeboden vallen onder de internationale garantievan Tissot zoals verwoord in het internationale garantie certificaat dat bij elk product wordt  meegeleverd. U kunt de garantievoorwaarden ook hier lezen.

   10.3 Garantieclaims kunnen wereldwijd worden ingediend bij een geautoriseerde dealer van Tissot ofdoor het product aan The Swatch Group (Netherlands) B.V. te retourneren op het adres genoemd  in artikel 7.3. Garantieclaims moeten worden vergezeld van een bewijs van aankoop waarop de datum van aankoop vermeld staat. Let op: bij online aankopen kan het internationale garantiecertificaat dat bij elk horloge wordt geleverd niet dienen als bewijs van aankoop. Devolgende documenten worden geaccepteerd als bewijs van aankoop:

   - De oorspronkelijke pakketbon;

   - De orderbevestiging;

   - Een afschrift van uw bankrekening of creditcardoverzicht.

   - Indien er geen bewijs van aankoop beschikbaar is, kan een product toch onder garantievallen op basis van de periode dat het product verkrijgbaar was.

    

    

    

   11. AANSPRAKELIJKHEID

   11.1 Onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat via onze website is gekocht, is –ongeacht de grondslag van de vordering - beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product.

   11.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies van inkomen of opbrengsten, verlies vanbusiness, winstderving of verlies van contracten, verlies van voorziene besparingen, verlies van gegevens, verspilling van management- of kantoortijd of voor enige andere indirecte ofgevolgschade al dan niet voortkomend uit of veroorzaakt door een onrechtmatige daad, tekortkoming of anderszins, zelfs indien deze te voorzien was.

   11.3Dit artikel 11 omvat of beperkt op generlei wijze onze aansprakelijkheid;  

   11.3.1 Voor overlijden of (letsel)schade waarvoor wij aansprakelijk zijn op grond vanartikel 185 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

   11.3.2 Indien u een consument bent, krachtens artikel 24 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

   11.3.3 Voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of tot onze bedrijfsleiding behorende ondergeschikten; of

   11.3.4 Met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid waarvoor wij onze aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht niet kunnen uitsluiten.

    

    

   12. DIVERSEN

   12.1 Overdracht van rechten en verplichtingen. Het contract tussen u en ons is bindend voor u en onsen voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Het is u niet toegestaan het contract of uw rechten en/of plichten onder het contract zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen. U verleent ons hierbij uw toestemming om een of meer van onze  verplichtingen of rechten onder het contract tussen u en ons geheel of gedeeltelijk uitbesteden of over te dragen aan een derde, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere gelieerde  vennootschappen van The Swatch Group (Netherlands) B.V. Indien u een consument bent en het niet eens bent met een overdracht dan kunt u het contract te allen tijde ontbinden, tenzij deoverdracht plaatsvindt in verband met de overdracht van onze onderneming waartoe zowel deverplichtingen als de rechten onder het contract behoren.

   12.2 Kennisgevingen. Kennisgevingen aan u kunnen naar het e-mail- of postadres worden verstuurd  dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, tenzij u ons een ander adres doorgeeft.  

   12.3 We hebben het recht deze verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. U bentgebonden door het beleid en de verkoopvoorwaarden die gelden op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij wijzigingen in het beleid of deze verkoopvoorwaarden vereist zijn door de wetgeving of een overheidsinstantie (in welk geval een dergelijke wijziging van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst).

    

    

   13. TOEPASSELIJK recht en bevoegde rechter

   13.1 Op deze Verkoopvoorwaarden en de tussen ons gesloten overeenkomsten voor de aankoop vanproducten via deze website zal Nederlands recht van toepassing zijn. Elke onenigheid die ontstaat uit het contract tussen u en ons en deze Verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve  bevoegdheid van de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Deze laatste zin is niet van toepassing indien u deze overeenkomst aangaat als consument. 

   Ik ga ermee akkoord dat deze website cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om het gebruik van deze site te faciliteren, om inzicht te krijgen in het gebruik ervan en om mij relevante advertenties aan te bieden. U kunt de instellingen wijzigen om elke categorie cookies in of uit te schakelen. Raadpleeg onze Cookie Kennisgeving om meer te weten te komen over cookies.
   OVER COOKIES
   Informatie betreffende ons gebruik van cookies: wij gebruiken een aantal cookies zodat onze website beter aan uw behoeften voldoet. We hebben uw toestemming nodig om cookies op uw apparaat te installeren. Als u weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze site, maar het zal niet zo goed werken. Gelieve cookies te accepteren of weigeren. Raadpleeg onze COOKIE KENNISGEVING om meer te weten te komen over cookies.
   STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES
   Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website en voor u, om de diensten die u vraagt, zoals online aankopen, te voltooien. Zij omvatten, bijvoorbeeld, cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde gebieden van onze website, gebruik te maken van een winkelmand of gebruik te maken van e-billing services.
   Analysecookies
   Deze "analytische" cookies geven ons toestemming om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website (zoals het aantal bezoekers en hoe bezoekers op onze site navigeren). Zij registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u bezoekt en de links die u hebt gekozen. Deze cookies verzamelen geen informatie die u persoonlijk identificeert Alle informatie is anoniem. Dit helpt ons om de werking van onze site te verbeteren. Sommige van deze cookies worden geleverd door derden, zoals Google Analytics en AddThis.
   ADVERTENTIE COOKIES
   Doelgerichte / publiciteit cookies: Wij gebruiken deze cookies om u te voorzien van meer gepersonaliseerde reclame en die geschikt is voor uw belangen. Ze worden ook gebruikt om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Sommige van deze cookies worden geleverd door derden, zoals adverteerders. We hebben uw toestemming nodig om cookies op uw apparaat te installeren. U hoeft deze niet te accepteren om onze website te gebruiken.