×
×

  Śledź nas

  • #mytissot
  ×
  • Uważaj na nieoryginalne zegarki! - Sprawdź listę autoryzowanych sklepów internetowych

   Sprawdź, czy sklep internetowy jest autoryzowany przez Tissot SA:

  Warunki korzystania z witryny internetowej

  1. Wstęp 

  1.1 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania ze strony internetowej („Warunki”) przed skorzystaniem z niniejszej witryny („Witryna”). Dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza, że akceptują Państwo niniejsze Warunki i zgadzają się na ich przestrzeganie. W przeciwnym razie nie należy korzystać z Witryny.
   
  1.2 Witryna jest prowadzona przez by TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Switzerland, (“Tissot”, „My”, „Nas”, „Nasz”), która również wydała niniejsze Warunki. 

  1.3 Spółka TISSOT może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki. Wszelkie zmiany są dla Państwa wiążące, w związku z tym powinni okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami.

  2. Cel i treść witryny 

  2.1 Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w Witrynie przedstawiane są wyłącznie w celu przekazania ogólnych informacji o produktach i usługach spółki TISSOT oraz ich promocji. Takie informacje i materiały nie stanowią oferty handlowej na produkty i/lub usługi świadczone przez spółkę TISSOT lub oficjalnych sprzedawców detalicznych lub inne osoby trzecie, nie są też poradami ani innymi instrukcjami korzystania z produktów i/lub usług spółki TISSOT. 

  2.2 Witryna może zawierać informacje o naszych światowych produktach i usługach , z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do danego produktu lub usługi spółki TISSOT nie oznacza, że ten produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w Państwa lokalizacji.

  3. Treści dodawane przez użytkownika 

  3.1 Należy mieć świadomość, że za każdym razem, gdy zamieszczają Państwo informacje w Witrynie (np. na forum lub w księdze gości), informacje te mogą być dostępne dla innych użytkowników. Należy zatem starannie dobierać umieszczane i udostępniane innym użytkownikom informacje. 

  3.2 Spółka TISSOT nie rości sobie praw własności do tekstu, plików, obrazów, zdjęć, materiałów wideo, materiałów dźwiękowych, prac autorskich ani jakichkolwiek innych materiałów, które Państwo umieszczą („Materiały Użytkownika”) w Witrynie. Po umieszczeniu Materiałów Użytkownika, nadal zachowują Państwo wszystkie prawa własności do nich, a także prawo do korzystania z nich w wybrany przez Państwa sposób. Umieszczając Materiały Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem udzielają Nam Państwo niniejszym niewyłącznej, przenoszalnej i bezpłatnej licencji do korzystania z nich na całym świecie, z możliwością udzielania sublicencji, na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne pokazywanie, powielanie i rozpowszechnianie Materiałów Użytkownika udostępnionych przez Państwa w Witrynie i za jej pośrednictwem lub w poświęconej spółce TISSOT części platformy zewnętrznej (Facebook, Twitter itp.), do czasu usunięcia przez Państwo tych Materiałów z Witryny. 

  3.3 Oświadczają i gwarantują Państwo, że: (i) są Państwo właścicielem Materiałów Użytkownika, które zostały przez Państwa umieszczone w Witrynie lub w inny sposób są Państwo uprawnieni do udzielenia wyżej opisanej licencji, oraz (ii) zamieszczenie przez Państwa Materiałów Użytkownika w Witrynie nie narusza prawa do prywatności, prawa do publikacji, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw osoby fizycznej lub spółki. 

  3.4 Wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za Materiały Użytkownika, które umieszczają w Witrynie. Nie mogą Państwo umieszczać, przesyłać lub dzielić się Materiałami Użytkownika w Witrynie, których Państwo nie stworzyli lub nie mają Państwo pozwolenia na ich umieszczenie. Materiały Użytkownika nie zawsze są sprawdzane przez spółkę TISSOT przed ich zamieszczeniem i niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub politykę spółki TISSOT. Spółka TISSOT nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, co do Materiałów Użytkownika lub dokładności i wiarygodności tych Materiałów lub jakichkolwiek treści lub informacji, które przekazują Państwo pozostałym użytkownikom. Nie mogą Państwo publikować ani przesyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem oraz takich które mogą zostać sklasyfikowane jako groźba, pomówienie, zniesławienie, a także mających charakter obsceniczny, skandaliczny, podburzający, pornograficzny lub bluźnierczy lub materiałów, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo. 

  3.5 Witryna oferuje użytkownikom możliwość stworzenia własnego konta przez podanie pewnych informacji. W szczególności będą Państwo musieli wybrać adres poczty elektronicznej i hasło. Na Państwu spoczywa całkowita odpowiedzialność za utrzymanie w poufności Państwa hasła. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać konta, adresu poczty elektronicznej lub hasła innego użytkownika pod żadnym pozorem i nie ujawniać Państwa hasła osobom trzecim. Wyrażają Państwo zgodę na natychmiastowe powiadomienie nas o jakimkolwiek podejrzeniu nieuprawnionego użycia Państwa konta lub dostępu do Państwa hasła. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za używanie Państwa konta.

  3.6 Spółka TISSOT wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji lub materiałów publikowanych lub przekazywanych przez kogokolwiek, które naruszają niniejsze zasady, włączając w to wszelkie oferty zegarków. Spółka TISSOT będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania oraz stosować się do postanowień sądów żądających lub nakazujących spółce TISSOT ujawnienie tożsamości każdej osoby publikującej takie informacje lub materiały.

  4. Prawa własności intelektualnej 

  4.1 Witryna wraz z wszelkimi informacjami, tekstem, obrazami, zdjęciami, klipami audio i wideo, wzorami, grafikami, logotypami, symbolami, nazwami, oznaczeniami produktów i oznaczeniami korporacyjnymi, a także całym oprogramowaniem zawartym w Witrynie i wszystkimi pozostałymi plikami oraz ich wyborem i organizacją („Treść Witryny”), podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa do wzorów, które przysługują spółce TISSOT, jej podmiotom stowarzyszonym, jej użytkownikom lub licencjodawcom, z zastrzeżeniem wszystkich praw. Żadna Treść Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, opracowywana, powielana, publikowana ponownie, pobierana, wyświetlana, umieszczana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TISSOT, z tym, że powyższe nie ma zastosowania do Materiałów Użytkownika, które w sposób zgodny z prawem umieszczą Państwo w Witrynie. Ponadto żadne treści cyfrowe nie mogą być kopiowane do innych programów bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TISSOT. 

  4.2 Z zastrzeżeniem, że mogą Państwo korzystać z Witryny, udzielona zostaje Państwu ograniczona licencja na dostęp do Witryny i Treści Witryny oraz na korzystanie z nich i pobieranie lub drukowanie kopii jakiejkolwiek części Treści Witryny, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, jednakże wyłącznie na Państwa własny, niekomercyjny użytek oraz pod warunkiem zachowania w stanie nienaruszonym wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach zastrzeżonych. Licencja podlega Warunkom i nie obejmuje stosowania eksploracji danych (data mining), programów-robotów lub podobnych metod zbierania lub wydobywania danych. Z wyjątkiem Państwa własnych Materiałów Użytkownika, nie mogą Państwo wprowadzać lub ponownie publikować Treści Witryny w jakimkolwiek miejscu w Internecie, intranecie lub extranecie, ani też włączać ich do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji; wszelkie inne sposoby korzystania z Treści Witryny są ściśle zabronione. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Treści Witryny w sposób inny, niż wyraźnie wskazany w niniejszych Warunkach, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TISSOT, jest ściśle zabronione i skutkuje wypowiedzeniem licencji udzielonej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ewentualne nieuprawnione użycie może również naruszać obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. prawa autorskie i prawo znaków towarowych oraz obowiązujące regulaminy i statuty dotyczące komunikacji. O ile nie wskazano wyraźnie w niniejszych Warunkach, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako udzielające jakiejkolwiek licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej. 

  4.3 TISSOT oraz inne znaki towarowe, logotypy, znaki szczególne, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne znaki (łącznie „Znaki Towarowe”) umieszczone w Witrynie są przedmiotem praw do znaków towarowych i innym praw spółki TISSOT i jej podmiotów stowarzyszonych. Naszych Znaków Towarowych nie można wykorzystywać, także jako części znaków towarowych i/lub części nazw domen, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, w jakikolwiek sposób, który mógłby wywołać konfuzje, a także nie można ich kopiować, naśladować lub używać, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TISSOT. Użycie / niewłaściwe użycie przez Państwa Znaków Towarowych umieszczonych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej Treści Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Warunkach, jest ściśle zabronione. 

  5. Zastrzeżenie 

  5.1 Chociaż spółka TISSOT dokłada należytych starań, aby uwzględnić w Witrynie dokładne i aktualne informacje, nie udziela jennak gwarancji ani nie składa oświadczeń w odniesieniu do Treści Witryny, które są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności spółka TISSOT nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Państwa z Treści Witryny nie naruszy praw osób trzecich, które nie należą lub nie są ze spółką TISSOT powiązane. 

  5.2 Spółka TISSOT nie przyjmuje odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia Państwa sprzętu komputerowego lub innego mienia, ani ze wirusy, którymi Państwa sprzęt komputerowy lub innych sprzęt może zostać zarażony w związku z ich dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej albo w związku z pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, materiału wideo lub audio z Witryny. 

  5.3 Spółka TISSOT zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Witryny. Spółka TISSOT nie przyjmuje odpowiedzialności za przerwanie lub zaprzestanie udostępniania wszystkich lub części funkcjonalności Witryny, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania spółki TISSOT lub jej podmiotu stowarzyszonego lub osoby trzeciej.

  5.4 Treść Witryny może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Spółka TISSOT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń Treści Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania o nich.

  6. Linki do i z innych witryn internetowych 

  6.1 Jako że spółka TISSOT nie ma żadnej kontroli nad witrynami osób trzecich, do których linkowana jest Witryna, ani nie rekomenduje tych stron oraz, ponieważ spółka TISSOT nie dokonywała przeglądu żadnych witryn internetowych, do których linkowana jest Witryna, przyjmują Państwo do wiadomości, że spółka TISSOT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wszelkich zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których linkowana jest Witryna. Odpowiedzialność za dostęp do zewnętrznych stron internetowych i linkowanych witryn osób trzecich spoczywa wyłącznie na użytkownikach. 

  6.2 Linkowanie do Witryny, zewnętrznych stron internetowych lub innych stron internetowych odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Korzystając z takich linków, zdają sobie Państwo sprawę, że obowiązywać wówczas będą zastrzeżenia prawne i polityka prywatności danej linkowanej strony, które mogą różnić się od zastrzeżeń prawnych i polityki spółki TISSOT. Jeśli chcieliby Państwo podać link do Witryny, mogą to zrobić jedynie poprzez linkowanie do strony głównej, ale bez jej powielania, oraz z zastrzeżeniem poniższych warunków. 

  6.3 Ramkowanie Witryny przez strony lub elementy stron należących do podmiotów niebędących częścią The Swatch Group Ltd. nie jest dozwolone. Odnośniki szeregowe (in-line linking) lub inny sposób załączania części Witryny do stron internetowych podmiotów, które nie są częścią The Swatch Group Ltd. jest również zabronione.  

  7. Dostęp do usługi 

  7.1 Chociaż spółka TISSOT stara się zapewnić dostępność Witryny przez całą dobę, nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli Witryna będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres. 

  7.2 Dostęp do Witryny może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od Nas niezależnych.

  8. Ograniczenie odpowiedzialności 

  8.1 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i z wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie, spółka TISSOT oraz każda inna spółka powiązana z The Swatch Group Ltd., w tym ich członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy, wspólnicy lub agenci lub każdy z nich z osobna, wyłączają ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód w jakiejkolwiek wysokości i jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać po Państwa stronie lub po stronie osoby trzeciej (w tym, bez ograniczenia, wszelkich strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich lub wynikowych lub utraty dochodu, zysków, wartości firmy lub danych) mających jakikolwiek związek z Witryną lub z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych, które linkują do Witryny lub materiałów na takich stronach, w tym m.in. strat lub szkód spowodowanych wirusami, którymi Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny sprzęt może zostać zarażony w związku z Państwa dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej lub pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów z Witryny lub ze stron internetowych, które linkują do Witryny.  

  9. Prywatność

  9.1 Troszczymy się o Państwa prywatność i ochronę Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.  

  10. Pozostałe postanowienia 

  10.1 Zaniechanie przez spółkę TISSOT wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia Warunków nie oznacza odstąpienia od tego prawa lub postanowienia. Tytuły poszczególnych punktów Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych lub umownych. 
  Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia Warunków pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na ważność, zgodność z prawem bądź wykonalność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. 

  10.2 Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględnienia norm kolizyjnych lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwe sądy w miejscu, gdzie spółka TISSOT ma siedzibę, obecnie Le Locle, Switzerland, będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku ewentualnych sporów wynikających z Warunków i korzystania przez Państwa z Witryny, z zastrzeżeniem przysługującego nam prawa do wszczynania postępowań przeciwko użytkownikowi w miejscu jego zamieszkania.  

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków, należy zwrócić się na piśmie do 

  TISSOT SA

  Chemin des Tourelles 17

  2400 Le Locle

  Switzerland 

  lub za pośrednictwem contact@tissot.ch

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez tę Stronę internetową plików cookie i podobnych technologii w celu udostępnienia mi tej Strony internetowej i jej funkcji, a także w celu zbierania informacji o sposobie wykorzystania Strony oraz przedstawiania mi spersonalizowanych reklam. Możesz zmienić ustawienia i aktywować lub dezaktywować poszczególne kategorie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie.
  INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
  Informacje o korzystaniu z plików cookie: używamy plików cookie aby upewnić się, że nasza strona lepiej spełnia oczekiwania użytkownika. Potrzebujemy zgody użytkownika aby zainstalować pliki cookie na jego urządzeniu. Jeżeli użytkownik odmówi, nadal będzie mógł korzystać z naszej Strony internetowej, ale jej funkcjonalność będzie ograniczona. Prosimy o akceptację, bądź odmowę tych plików cookie. Po dokonaniu wyboru ta wiadomość zniknie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zapoznaj się z naszą Informacją o PLIKACH COOKIE.
  NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE
  Pliki cookie są wymagane, aby nasza Strona internetowa działała poprawnie i umożliwiała dostęp do żądanych usług takich jak zakupy online. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi łączenie się z zabezpieczonymi obszarami naszej Strony internetowej, używanie koszyka zakupowego lub używanie naszych usług fakturowania elektronicznego. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookie na jego urządzeniu.
  Analityczne pliki cookie
  Te "analityczne" pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje o sposobie korzystania z naszej Strony internetowej (jak np. liczba odwiedzających i sposób poruszania się po naszej witrynie). Zapisują wizytę użytkownika na naszej Stronie internetowej, odwiedzanych przez niego stronach i linkach, których używa. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga to nam ulepszyć działanie naszej Strony internetowej. Niektóre z tych plików cookie są dostarczane przez strony trzecie, takie jak Google Analytics i AddThis.
  NAKIEROWANE/REKLAMOWE PLIKI COOKIE
  Czasami używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikowi lepiej spersonalizowaną reklamę, która bardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Są również wykorzystywane do mierzenia skuteczności kampanii reklamowej. Niektóre z plików cookie są dostarczane przez zewnętrznych reklamodawców. Potrzebna jest zgoda użytkownika, aby można było zainstalować takie pliki cookie na urządzeniu. Akceptacja plików cookie nie jest wymagana, aby móc korzystać z naszej Strony internetowej.
  Tissot Logo