การส่งมอบและการส่งคืน

เราเสนอบริการการจัดส่งเพียงบริการเดียวซึ่งมีมาตรฐาน และจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตามคำสั่งซื้อภายใน 2-7 วันทำการ (โดยอยู่ภายใต้ระยะเวลาสูงสุด 30 วัน) เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

เรามีความยินดีที่จะแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์สั่งซื้อทางเว็บไซต์จะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คำสั่งซื้อทางร้านค้าออนไลน์ของทิสโซต์ ประเทศไทย จะถูกส่ง โดยบริการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส  เราจะแจ้งเลขหมายติดตามการจัดส่งแก่ท่าน

ขอเรียนว่าคำสั่งซื้อจะต้องมีลายมือชื่อและจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ส่งให้แต่แรกเท่านั้น

การส่งคืน 

เราเชื่อว่าท่านจะพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของท่านแต่อาจมีโอกาสที่ท่านรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องส่งคืน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้กระบวนการนี้ง่ายเท่าที่เป็นไปได้และข้อกำหนดนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน สิทธิตามกฎหมายของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของหน้านี้

เราจะพยายามดูแลเอาใจใส่การส่งคืนทั้งหมดโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

a. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการ

- โดยนโยบายของเรา เราต้องการให้มั่นใจว่าท่านมีความพึงพอใจทุกครั้งเมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อกับทิสโซต์ ประเทศไทย ถ้าหากท่านไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้รับหรือท่านเปลี่ยนใจไม่ต้องการผลิตภัณฑ์นั้น ตามกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์นั้น กรุณาส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านยกเลิกสัญญา กรุณาดูแลรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดอย่างเหมาะสมโดยให้อยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้ เราจะคืนเงินที่ท่านจ่ายเป็นค่าผลิตภัณฑ์และค่าส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านแต่จะไม่จ่ายค่าไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แก่เรา หากท่านเลือกวิธีการส่งที่มีราคาแพงกว่า เรามีสิทธิเลือกที่จะชดใช้ให้แก่ท่านเฉพาะจำนวนเงินที่ควรจะจ่ายถ้าหากท่านเลือกวิธีการส่งที่เสนอโดยเราซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาถูกกว่าและเป็นที่ยอมรับและใช้กันโดยทั่วไป 

- ท่านต้องดูแลผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะส่งคืน ยกตัวอย่างเช่น ถ้านาฬิกาส่งคืนศูนย์จัดเก็บของเราในสภาพที่สายนาฬิกามีความเสียหายไม่ว่าในทางใด (ไม่ใช่โดยความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของเรา) หรือไม่อยู่ในสภาพเดิม เราขอสงวนสิทธิที่จะหักเงินสำหรับราคาสายนาฬิกาใหม่ หากเป็นไปได้กรุณาแนบเอกสารการส่งของท่านและการหีบห่อควรจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย  

- เราจะคืนเงินไปยัง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่ใช้ในการสั่งซื้อ ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแบบฟอร์มแจ้งคืนสินค้า และส่งผลิตภัณฑ์คืนทางเรา หากคุณเลือกวิธีชำระเงินปลายทาง เราจะคืนเงินโดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีตามที่ระบุในแบบฟอร์มคืนสินค้า 

- ท่านจะต้องจ่ายเฉพาะค่าไปรษณีย์ในการส่งผลิตภัณฑ์คืนเท่านั้น

- ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างไม่อยู่ในนโยบายการส่งคืน

b. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

- เราใช้ความพยายามในการเลือกผลิตภัณฑ์และหีบห่อให้ดีเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งถึงท่านได้ในสภาพที่ดี อย่างไรก็ตามถ้าหากสิ่งของนั้นส่งถึงท่านในลักษณะที่มีความเสียหายหรือมีความชำรุดบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามที่ท่านสั่งซื้อ ถ้าหากท่านแจ้งการปฏิเสธแก่เราภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ เราจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินแก่ท่านเต็มจำนวนตามความเหมาะสมโดยเป็นไปตามสิทธิตามกฎหมายของท่าน โดยท่านต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่เรา (เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น)

- ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่สมควรแก่ท่านสำหรับการส่งผลิตภัณฑ์คืนทางไปรษณีย์ กรุณาขอหลักฐานการส่งจากสำนักงานไปรษณีย์ที่ส่งเพื่อให้สะดวกต่อกระบวนการคืนค่าไปรษณีย์แก่ท่าน

- เราจะคืนเงินแก่ท่านโดยคืนตรงไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ การคืนเงินจะกระทำโดยทันทีเมื่อเราได้ยืนยันแก่ท่านว่าท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย หรือชำรุดบกพร่อง

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องที่แจ้งล่าช้ากว่า 30 วันหลังจากที่ได้ส่งมอบ กรุณาติดต่อเราเพื่อปรึกษาถึงทางเลือกของท่าน การดำเนินการดังกล่าวนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน

c. การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการหรือที่ไม่ถูกต้อง

- กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งถึงความประสงค์ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอีเมลล์ e-commerce.th@tissotwatches.com หรือ โทร 02-610-0200

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคืนสินค้า กรุณาแนบเอกสารมาในกล่องสินค้าที่ต้องการส่งคืนดังนี้

- แบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- ใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมกับสินค้า

- ส่วนประกอบต่างๆ เช่น กล่องนาฬิกา ใบรับประกัน และคู่มือที่บรรจุอยู่ในกล่องสินค้าดั้งเดิม

กรุณาคลิ๊กที่นี่ สำหรับแบบฟอร์มการส่งคืน

ถ้าหากเป็นไปได้กรุณาใช้วิธีการส่งที่มีการป้องกันการสูญหาย ซึ่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับ โดยส่งคืนไปที่ 

บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจนกว่าจะได้ส่งถึงเรา

สรุปสิทธิตามกฎหมายของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สรุปสิทธิทางกฎหมายที่สำคัญของท่านนี้อาจยังอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

-  ท่านมีสิทธิยกเลิกสัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

-  ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การยกเลิกสัญญาได้ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้ว