WARUNKI DOSTAWY I ZWROTÓW

 

Niniejsze warunki dostawy i zwrotów towarów („Warunki Dostawy i Zwrotów”) uzupełniają Ogólne Warunki Sprzedaży i stanowią integralną ich część. Terminy użyte w niniejszych Warunkach Dostawy i Zwrotów, np. Sprzedawca, Klient, Moje Konto, Produkt, Potwierdzenie Zamówienia, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 

1. Dostawa Produktów

1.1. Sprzedawca potwierdzi termin dostawy (w tym również numer przesyłki) przez wysłanie powiadomienia o wysyłce na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Dostawa będzie miała miejsce od 3 do 5 dni roboczych, nie później niż 30 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, chyba, że Sprzedawca i Klient uzgodnią inaczej w chwili składania Zamówienia. Miejscem dostawy będzie miejsce wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca będzie dostarczać Produkty jedynie na terytorium Polski. Ze względów praktycznych Sprzedawca może dostarczyć Produkty z tego samego Zamówienia oddzielnie, o czym Klient zostanie poinformowany w powiadomieniu o wysyłce.

1.2. Sprzedawca podejmie należyte starania, by dostarczyć zamówione Produkty w terminie określonym w powiadomieniu o wysyłce. W przypadku, gdy dostawa Produktów nie jest możliwa w terminie określonym w informacjach o dostawie Zamówienia, zastosowanie będzie miał pkt 5.11 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1.3. Produkty będą dostarczane przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę. Klient może sprawdzić status dostawy przy użyciu numeru przesyłki dostarczonego Klientowi w powiadomieniu o wysyłce. Zamówienie zostanie dostarczone bezpłatnie, jeśli jego kwota przekroczy 400 zł. Za zamówienia poniżej 400 zł zostanie naliczona dodatkowa opłata za przesyłkę kurierską. 

1.4. Dostawy są przeprowadzane jedynie w dni robocze, z wyjątkiem sobót. W przypadku, gdy terminem dostawy określonym w informacji o dostawie Zamówienia jest sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dostawa będzie mieć miejsce w następnym dniu roboczym.

1.5. Ryzyko przypadkowej straty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta po dostawie Produktu Klientowi.

1.6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu dostarczonego przez firmę kurierską i niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o oczywistych i widocznych wadach Produktu wynikających z transportu. Jeśli Produkt jest uszkodzony, Klient powinien złożyć reklamację opisującą stwierdzoną wadę zgodnie z pkt 3 Zwrot wadliwych produktów (Procedura składania reklamacji). Klient powinien złożyć reklamację także, jeśli po dokonaniu dostawy zauważy, że Produkt posiada wady wynikające z transportu, które nie były widoczne i oczywiste w chwili dostawy.

1.7. W przypadku, gdy paczka zawiera więcej niż jeden Produkt, zwrócony powinien zostać jedynie Produkt uszkodzony, jeżeli uszkodzony Produkt jest sprzedawany w zestawie, Produkt powinien zostać zwrócony wraz z całym zestawem akcesoriów. W takim przypadku koszty transportu uszkodzonego Produktu poniesie Sprzedawca. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany Produktu na nowy, który jest zgodny z Zamówieniem oraz do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy. Jeśli zwracany Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klientowi. Jednakże Sprzedawca i Klient mogą również uzgodnić, że Klient może zamówić inny Produkt, który jest dostępny. W takim przypadku, (i) gdy cena wybranego przez Klienta Produktu jest niższa, wówczas Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę między cenami Produktów -, natomiast (ii) gdy cena wybranego Produktu jest wyższa, wówczas Klient zobowiązany będzie do dopłacenia Sprzedawcy różnicy między cenami Produktów. Dodatkowo, w przypadku, gdy uszkodzenie Produktu zostanie wykryte na późniejszym etapie, Klient powinien również poinformować o tym Sprzedawcę i działać zgodnie z procedurą składania reklamacji opisaną w pkt 3.

1.8. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Sprzedawca jest zobowiązany do zaoferowania Klientowi odbioru starego zegarka Klienta bez żadnych opłat, w przypadku, gdy Klient zakupi nowy Zegarek od Sprzedawcy. Klient może zwrócić stary zegarek Sprzedawcy przesyłając go z dopiskiem „Zużyty sprzęt elektroniczny” na następujący adres: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

 

2. Zwrot niechcianych Produktów (Prawo do odstąpienia od umowy) – dotyczy konsumentów

2.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość dotyczącej Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie zamówionego Produktu. Jeśli Produkty z jednego Zamówienia będą dostarczane w częściach, Klient nabywa prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość dotyczącej Produktu od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. Jeżeli jedno Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Produktu, Klient może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość w odniesieniu do całości Zamówienia lub w odniesieniu do wybranego Produktu lub Produktów, co oznacza, że Klient może również odstąpić od umowy sprzedaży na odległość w części. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem są zakupione w Sklepie Internetowym rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu umowy sprzedaży na odległość poprzez:

  • wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość na następujący adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., Zwrot Tissot, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; lub

  • wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość na następujący adres e-mail Sprzedawcy: esklep@tissot.pl; lub

  • wykorzystanie formularza online odstąpienia dostępnego pod adresem: https://www.tissotwatches.com/pl-pl/sales/guest/form. Klient może wykorzystać tę formę oświadczenia o odstąpieniu, ale nie jest to obowiązkowe.

2.3. Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość (pkt 2.2 ppkt b i c) na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”).

2.4. W celu dotrzymania terminu określonego w pkt 2.1, wystarczy, aby Klient przesłał oświadczenie wskazane w pkt 2.2 przed upływem okresu na odstąpienie.

2.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym kosztów dostawy, bezzwłocznie, lecz w żadnym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta wynikających z tego, że Klient wybrał inny niż najtańszy rodzaj dostawy, spośród rodzajów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę.

2.6. Sprzedawca dokona zwrotu przy wykorzystaniu takich samych środków płatniczych, z jakich Klient skorzystał podczas pierwotnej transakcji, chyba że Klient w sposób wyraźny wyraził zgodę na inną formę niezwiązaną z jakimikolwiek kosztami dla Klienta. W żadnym przypadku, Klient nie poniesie jednak opłat związanych z takim zwrotem. Sprzedawca zastrzega prawo do wstrzymania zwrotu kosztów wspomnianych w poprzednim zdaniu, do chwili, gdy Sprzedawca otrzyma Produkt z powrotem lub gdy Klient przedstawi dowody na odesłanie takiego Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2.7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży na odległość, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktów (w tym wszelkich akcesoriów, które były zawarte w cenie Produktów) Sprzedawcy lub innej stronie upoważnionej przez Sprzedawcę do otrzymywania zwracanego Produktu, niezwłocznie, lecz w żadnym razie nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży na odległość. Produkt zwracany z powodu odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość musi być kompletny (w tym wszelki sprzęt i akcesoria stanowiące integralną część takiego Produktu oraz wszelka dokumentacja, np. podręcznik), w dobrym stanie i bez oznak zużycia przekraczającego zakres określony w pkt 2.12. W przypadku, gdy Klient odstąpił od umowy po otrzymaniu faktury, Sprzedawca udokumentuje odstąpienie przez Klienta od umowy za pomocą stosownej faktury korygującej.

2.8. Jeśli Klient nie zwróci wszystkich akcesoriów, które były dodane do Produktów, Sprzedawca będzie miał prawo do obciążenia Klienta kosztami brakujących elementów. Klient jest zobowiązany do należytej dbałości o Produkty do chwili ich zwrotu.

2.9. Klient jest zobowiązany do ponoszenia jedynie kosztów bezpośrednich związanych ze zwrotem Produktu. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego Produktu w celu jego ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.

2.10. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że w celu dotrzymania terminu określonego w pkt 2.7, wystarczające jest wysłanie Produktu przed upływem wspomnianego powyżej okresu na zwrot.

2.11. Po odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktów na adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska) sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, natychmiast, lecz nie później, niż w terminie wskazanym w pk. 2.7.

2.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z działań innych niż niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

2.13. Szczegóły dotyczące ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość oraz wyjaśnienie, jak można je wykonać, są dostarczane w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

3. Zwrot wadliwych Produktów (Procedura składania reklamacji)

3.1. Wszelkie ujawnione wady fizyczne Produktu zakupionego zgodnie z  Warunkami Ogólnymi (dalej zwane „Wadą”) mogą być przedmiotem reklamacji (zwanej dalej „Reklamacją”). Klient może wykorzystać wzór dokumentu Reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.tissotwatches.com/pl-pl.

3.2. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na skargę Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Reklamacji; Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o dalszym postępowaniu.

3.3. Jeśli Reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca wypełni swoje zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących rękojmi.

3.4. Reklamacje związane z działalnością Sklepu Internetowego (na przykład dotyczące nieprawidłowo wyliczonych kosztów dostawy lub nieprawidłowych Produktów dodanych do Koszyka) należy przesłać na następujący adres: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub esklep@tissot.pl.

3.5. Wszelkie zwroty Produktów dokonane na podstawie niniejszych Warunków Dostawy i Zwrotu powinny zostać wysłane z dopiskiem „Sklep Internetowy Tissot” na następujący adres: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Sprzedawca może zaproponować, żeby Klient zwrócił Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. Klient nie ma obowiązku skorzystania z takiej propozycji i może zwrócić produkt w sposób przez siebie wybrany na adres wskazany w zdaniu pierwszym.