Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Wstęp

1.1. Użytkownik niniejszej strony internetowej („Użytkownik”) jest zobowiązany uważnie przeczytać niniejsze warunki („Warunki korzystania”) przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej wskazuje na to, że akceptują Państwo niniejsze Warunki korzystania. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien korzystać z niniejszej strony internetowej. Niniejsze Warunki korzystania zostały wydane przez The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa („SGPL”). SGPL jest spółką powiązaną The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria (dalej zwanej „Swatch Group”). Na potrzeby niniejszych Warunków korzystania „Grupa Spółek Swatch” obejmuje The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria oraz wszystkie spółki od niej zależne lub z nią powiązane, w tym SGPL.

1.2. Niniejsze Warunki korzystania w szczególności odnoszą się do Użytkowników, którzy:

1.2.1. nabywają towary w Sklepie Online,

1.2.2. subskrybują newsletter SGPL.

1.3 Użytkownik może wydrukować lub pobrać kopię niniejszych Warunków korzystania do wykorzystania w przyszłości. SGPL może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki korzystania poprzez ich aktualizację. Użytkownik jest związany takimi zmianami. W przypadku wprowadzenia zmian SGPL poinformuje Użytkowników o modyfikacji poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków korzystania ze strony internetowej obok dotychczasowej wersji Warunków korzystania wraz z informacją o zmianie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Użytkownik posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze SGPL ze skutkiem natychmiastowym, a Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji” obowiązuje aktualna wersja Warunków korzystania.

 

2. Licencja

2.1. Strona internetowa zawiera fotografie, obrazy graficzne, informacje, teksty, materiały wideo i audio, filmy i inne materiały dostępne na stronie internetowej (dalej „Materiały”), które są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Materiały są własnością SGPL lub licencjodawców SGPL. Wszelkie Materiały ze strony internetowej, które są znakami towarowymi, nazwami handlowymi lub usługowymi, lub które stanowią logo są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi SGPL lub licencjodawców SGPL.

2.2. Użytkownik może pobierać, wyświetlać lub drukować Materiały z niniejszej strony internetowej jedynie na własny użytek na następujących zasadach:

2.2.1. żaden z Materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej nie może być w żaden sposób modyfikowany;

2.2.2. żadne grafiki dostępne na niniejszej stronie internetowej nie mogą być używane w oderwaniu od tekstu, którego dotyczą; oraz

2.2.3. Użytkownik jest zobowiązany zachować wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach własności zawarte w Materiałach, które Użytkownik pobrał ze strony internetowej.

2.3. Użytkownik nie może dystrybuować, kopiować, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować lub wykorzystywać Materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej bezpośrednio lub pośrednio do celów publicznych, zawodowych lub biznesowych w żadnym przypadku (w tym w szczególności w komunikatach reklamowych, stronach internetowych i materiałach marketingowych) bez uzyskania pisemnej zgody SGPL. SGPL nie zapewnia, ani nie oświadcza, że korzystanie przez Użytkownika z Materiałów wyświetlanych na niniejszej stronie internetowej nie naruszy praw stron trzecich, które nie są kontrolowane przez SGPL lub powiązane z SGPL.

2.4. Korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest ściśle zabronione, z wyjątkiem sposobów wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba że postanowiono inaczej.

2.5. Jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania, SGPL automatycznie wycofa swoje pozwolenia na korzystanie z niniejszej strony internetowej, a Użytkownik powinien natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane z niniejszej strony internetowej Materiały. SGPL informuje, że będzie zdecydowanie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, włączając w to wszczęcie postępowania karnego.

2.6. Z zastrzeżeniem pkt 2.2 powyżej, żadna część niniejszej strony internetowej nie może być powielana lub przechowywana na żadnej innej stronie internetowej lub włączona do żadnego publicznego lub prywatnego systemu elektronicznego pobierania bez wcześniejszej pisemnej zgody SGPL.

 

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1. Mimo że SGPL dokłada należytych starań, aby uwzględnić na niniejszej stronie internetowej dokładne i aktualne informacje, SGPL nie składa zapewnień , ani oświadczeń w odniesieniu do materiałów umieszczonych na stronie internetowej, a dostarczonych przez Użytkowników. SGPL nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartych na niniejszej strony internetowej dostarczonych przez Użytkowników.

3.2. SGPL dokłada należytych starań, aby wykryć wirusy, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej przez osoby trzecie, jednakże w związku z tym, że te wirusy mogą pojawiać się nawet jeśli SGPL działa z należytą starannością, SGPL nie składa żadnych zapewnień, że strona internetowa jest wolna od wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika lub inną jego własność, wyrządzić szkody w czasie korzystania lub przeglądania strony internetowej lub pobierania materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo lub audio z niniejszej strony internetowej. SGPL zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zablokowania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, wirusów lub materiałów nielegalnych. Powyższe będzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnić jak najmniejsze utrudnienia dla Użytkownika, jednakże może skutkować czasowymi trudnościami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. W związku z powyższym SGPL nie odpowiada za przerwanie lub zablokowanie funkcjonalności strony internetowej, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania SGPL lub jednostki powiązanej, The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria lub strony trzeciej.

3.3. SGPL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń materiałów zamieszczonych na stronie internetowej (w tym informacji) oraz produktów i programów opisanych w tych informacjach..

 

4. Materiały odwiedzających i postępowanie

4.1. Z chwilą opublikowania przez Użytkownika na niniejszej stronie internetowej jakichkolwiek informacji, fotografii, filmów wideo, muzyki, grafiki i innej zawartości, w tym pytań, komentarzy, sugestii lub innych materiałów objętych prawem autorskim (dalej „Materiały Użytkownika”), Użytkownik udziela SGPL nieodpłatnej licencji, w Polsce i za granicą, na czas nieokreślony na Materiały Użytkownika na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”), w szczególności do (i) kopiowania wszystkich Materiałów Użytkownika wszystkimi znanymi technikami na wszystkich znanych nośnikach, w tym techniką cyfrową, (ii) rozpowszechniania, publikowania, powielania kopii wszystkich Materiałów Użytkownika wszystkimi znanymi technikami na wszystkich znanych nośnikach, w tym techniką cyfrową, (iii) publicznego wykonania, wyświetlenia, wystawienia, powielania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł dostęp do Materiałów Użytkownika dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, a także (iv) wdrażania Materiałów Użytkownika w ramach produkcji i środowisk testowych, (v) tłumaczenia, modyfikowania i adaptacji Materiałów Użytkownika, (vi) używania wszystkich Materiałów Użytkownika do celów reklamowych w mediach internetowych, drukowanych, radiu i innych mediach.

4.2. Użytkownik zezwala SGPL na wykonywanie praw zależnych do wszystkich opracowań Materiałów Użytkownika. SGPL może opracowywać Materiały Użytkownika, a w szczególności tłumaczyć, modyfikować i dostosowywać je, a także rozporządzać opracowaniami i używać opracowań. W ramach wyżej wymienionej licencji SGPL ma prawo do udzielania sublicencji. W zakresie określonym powyżej Użytkownik udziela licencji do korzystania z Materiałów innym spółkom z Grupy Spółek Swatch. Użytkownik zgadza się na rozpowszechnianie i wykorzystanie Materiałów Użytkownika bez wskazania autorstwa (anonimowo).

4.3. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Materiałów Użytkownika przez SGPL, a w szczególności wynagrodzenie wskazane w art. 45 i 70 Ustawy.

4.4. Użytkownikowi nie wolno publikować ani zamieszczać na stronie internetowej żadnych materiałów, jak również przesyłać dalej materiałów:

4.4.1. które mają charakter groźby, oszczerstwa lub są obsceniczne, nieprzyzwoite, wywrotowe, obraźliwe, pornograficzne, które mogą podsycać nienawiść w jakiejkolwiek formie; mają charakter dyskryminujący, zagrażający, skandaliczny, podburzający, bluźnierczy, nadużywający zaufania lub prywatności albo, które mogą prowokować lub powodować niedogodności; lub

4.4.2. których autorem nie był Użytkownik lub dla których Użytkownik nie uzyskał wszystkich niezbędnych licencji i/lub pozwoleń; lub

4.4.3. które stanowią lub zachęcają do postępowania, które mogłoby być postrzegane, jako przestępstwo, spowodować odpowiedzialność cywilną lub być w inny sposób sprzeczne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich w dowolnym kraju na świecie; lub

4.4.4. które są szkodliwe technicznie (w tym w szczególności wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie inne szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

4.5. Użytkownik nie może nadużywać strony internetowej (w tym w szczególności przez podejmowanie czynności hakerskich).

4.6. SGPL będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub sądami, w zakresie wskazanym w postanowieniu sądu żądającym lub nakazującym ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie każdej osoby publikującej materiały naruszające postanowienia punktu 4.4 lub 4.5 powyżej.

4.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Materiały Użytkownika publikowane na stronie internetowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności na mocy przepisów o rękojmi za wady prawne Materiałów Użytkownika.

4.8. SGPL wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, wstrzymania lub trwałego usunięcia Materiałów Użytkownika publikowanych na stronie internetowej.

 

5. Linki do i z innych stron internetowych

5.1. W związku z tym, że SGPL nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których odsyła niniejsza strona internetowa, ani nie zatwierdza tych stron internetowych, oraz ponieważ SGPL nie dokonywał przeglądu żadnych stron internetowych osób trzecich, do których linkowana jest niniejsza strona internetowa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SGPL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których odsyła niniejsza strona internetowa. Odpowiedzialność związana z korzystaniem z zewnętrznych stron internetowych i stron internetowych osób trzecich spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

5.2. Użytkownik podaje link do niniejszej strony internetowej, zewnętrznych stron internetowych lub innych stron internetowych na swoje własne ryzyko. Użytkownik powinien być świadomy tego, że poprzez korzystanie z tych linków obowiązywać będzie oświadczenie prawne i polityka prywatności danej linkowanej strony, które mogą różnić się od niniejszych Warunków korzystania. Jeśli użytkownik chciałby podać link do niniejszej strony internetowej, może to zrobić jedynie w ten sposób, że poda link do strony głównej, bez jej powielania oraz z zastrzeżeniem następujących warunków:

5.2.1. Użytkownik nie może podawać głębokiego linku do niniejszej strony internetowej;

5.2.2. Użytkownik nie może usuwać, zniekształcać lub w inny sposób zmieniać rozmiaru lub wyglądu logo oraz znaków towarowych SGPL lub logo oraz znaków towarowych Swatch Group oraz innych spółek z Grupy Spółek Swatch;

5.2.3. Użytkownik nie może sugerować w żaden sposób, że SGPL popiera produkty lub usługi inne niż produkty SGPL;

5.2.4. Użytkownik nie może przedstawiać fałszywych informacji o związku Użytkownika z SGPL, ani innych fałszywych informacji o SGPL;

5.2.5. Użytkownik nie może używać znaków towarowych SGPL, znaków towarowych Swatch Group i innych spółek z Grupy Spółek Swatch, ani znaków licencjodawców SGPL wyświetlanych na stronie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody SGPL;

5.2.6. Użytkownik nie może umieszczać linków z niniejszej strony internetowej, które nie należą do Użytkownika; lub

5.2.7. strona internetowa Użytkownika nie może zawierać zawartości, która jest niestosowna, obraźliwa lub kontrowersyjna, narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa innej osoby lub w inny sposób jest niezgodna z obowiązującym prawem.

5.3. Framing, hotlinki lub inny sposób włączania części niniejszej strony internetowej do stron internetowych podmiotów, które nie są częścią Grupy Spółek Swatch, jest zabronione.

 

6. Dostęp do serwisu i wymagania techniczne

6.1. Mimo że SGPL stara się zapewnić dostępność niniejszej strony internetowej przez całą dobę, nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli strona internetowa będzie niedostępna.

6.2. Warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym przeglądania zakresu usług, jest spełnienie przez system transmisji danych Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

6.2.1 działające połączenie z siecią Internet, umożliwiające komunikację dwustronną z wykorzystaniem protokołu HTTPS;

6.2.2 prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyżej. Przeglądarki powinny działać z minimalną rozdzielczością ekranu wynoszącą 1024 x 768 pikseli;

6.2.3 wymagana jest włączona obsługa JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona włączona domyślnie).

 

7. Odpowiedzialność

7.1. SGPL ma prawo zmieniać, zawieszać lub usuwać wszystkie Materiały Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za dane i informacje, które są publikowane przez Użytkownika na stronie internetowej, oraz Użytkownik zwolni SGPL z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z treściami publikowanymi przez Użytkownika na stronie internetowej.

7.2. SGPL nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za przechowywane dane, jeżeli SGPL nie widział o niezgodnym z prawem charakterze tych danych lub działaniach związanych z tymi danymi, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub działań, SGPL natychmiast zablokował dostęp do tych danych. Zawiadomienia o niezgodnym z prawem charakterze danych zostaną wysłane na następujący adres: customerservice.pl@tissotwatches.com.

7.3. SGPL nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz prawdziwość informacji i treści publikowanych przez osoby trzecie na stronie internetowej. Materiały i inna zawartość, które nie zostały opublikowane na stronie internetowej z inicjatywy SGPL, ale są na stronie internetowej dostępne, nie są weryfikowane przez SGPL, szczególnie pod względem złośliwego oprogramowania (np. wirusów) i autentyczności. Jednakże SGPL prowadzi losowe kontrole i zastrzega sobie prawo do analizy i usunięcia treści.

7.4. Chociaż SGPL może monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, publikacje, transmisje, tablice ogłoszeń oraz podobne elementy z niniejszej strony internetowej, SGPL nie jest zobowiązany do tych czynności, a więc nie bierze na siebie odpowiedzialności wynikającej z treści zamieszczanych w tych miejscach ani za żaden błąd, zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo, zaniechanie, fałsz, nieprzyzwoitość, bluźnierstwo, zagrożenie lub niedokładności zawarte w informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik nie może zamieszczać ani przekazywać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, powodujących zagrożenie, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych ani materiałów, które mogłyby zachęcać do takiego zachowania, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo.

7.5. SGPL nie ma obowiązku monitorowania strony internetowej, jednak SGPL wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Materiałów Użytkownika zamieszczanych lub przekazywanych na niniejszej stronie internetowej, które naruszają postanowienia niniejszych Warunków korzystania. Po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia od osoby trzeciej lub wiarygodnej informacji o niezgodnym z prawem charakterze informacji lub powiązanych z nimi działań, SGPL usunie informacje i odmówi dostępu do informacji naruszających prawa lub dobra osobiste.

7.6. SGPL będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub sądami w zakresie wskazanym w postanowieniu sądu żądającym lub nakazującym SGPL ujawnienie tożsamości każdej osoby publikującej takie informacje lub materiały.

7.7. Żadne postanowienie niniejszych Warunków korzystania nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności SGPL za:

7.7.1 śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem;

7.7.2 odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona ani ograniczona na mocy właściwych przepisów prawa.

7.8 SGPL nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników, którzy nie są konsumentami. W przypadku, gdy naruszenie umowy jest również czynem niedozwolonym Użytkownik niebędący konsumentem może domagać się naprawienia szkody wyłącznie na podstawie postanowień niniejszych Warunków korzystania.

 

8. Reklamacje

8.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania strony internetowej mogą stać się przedmiotem reklamacji Użytkownika.

8.2 Reklamację należy przesłać e-mailem na następujący adres e-mail: customerservice.pl@tissotwatches.com lub wysłać na następujący adres The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

8.3 SGPL odniesie się do reklamacji Użytkownika w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o dalszym postępowaniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres Użytkownika lub adres e mail podany przez Użytkownika.

 

9. Prawo właściwe i właściwość sądów

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania jest prawo polskie, zgodnie, z którym będą one interpretowane. Za wyjątkiem konsumentów, wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunkami korzystania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę SGPL.