1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 [ทิสโซต์ เอส.เอ.], [เชอร์แมง เดส์ ทูเรลส์ 17.], [2400 เลอโลคล์], สวิสเซอร์แลนด์ (“[ทิสโซต์]” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ให้ความคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดการใช้งานได้วางพื้นฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และอธิบายถึงคุกกี้ที่เราใช้ การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงทัศนะและทางปฏิบัติของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลนั้นอย่างไรและเราใช้คุกกี้อย่างไร

2. ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน

2.1 เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้ :

2.1.1 ข้อมูลที่ท่านให้มาโดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้มาขณะลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ สมัครใช้บริการของเรา โพสต์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ หรือขอรับบริการเพิ่มเติม เราอาจขอข้อมูลจากท่านเมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของเรา หรือเมื่อท่านแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์

2.1.2 หากท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บประวัติการติดต่อเหล่านั้น

2.1.3 เราอาจขอให้ท่านตอบแบบสอบถามซึ่งเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยของเรา อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องตอบแบบสอบถามดังกล่าวก็ได้

2.1.4 รายละเอียดในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสถานที่ เว็บบล็อค และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และแหล่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม กรุณาดูข้อความเกี่ยวกับคุกกี้ข้างล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา

3. ที่ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกส่งไปยัง และเก็บไว้ ณ สถานที่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์) หรือสถานที่อื่นภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

3.2 ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่เราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่ท่าน (หรือในกรณีที่ท่านได้เลือกรหัสผ่านเอง) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ใช้รหัสผ่านดังกล่าวร่วมกับบุคคลใดๆ

3.3 อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่อาจรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การส่งข้อมูลใด ๆ เป็นการกระทำโดยความเสี่ยงภัยของท่านเอง ทันทีที่เราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะใช้วิธีการและใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มงวดในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. การใช้ข้อมูล

4.1 เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

4.1.1เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ได้นำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน

4.1.2 เพื่อให้ท่านมีข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งท่านร้องขอจากเรา หรือที่เราเห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้มีการติดต่อสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4.1.3 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราที่เกิดขึ้นจากสัญญาใดๆที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา

4.1.4 เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารสองทางในบริการของเรา หากท่านประสงค์จะทำเช่นนั้น

4.1.5 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

4.1.6 เพื่อสร้างและจัดการบัญชีส่วนตัวของท่านที่ [ทิสโซต์].

4.1.7 เพื่อแจ้งผลผู้ชนะในการแข่งขันออนไลน์

4.1.8 เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบที่เราให้บริการ

4.1.9 เพื่อป้องกันการใช้บริการของเราโดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม

4.1.10 เพื่อส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านต่อการบริการของเรา (ที่ให้บริการโดย [ทิสโซต์] หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา) ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์โดยรวมต่อ [ทิสโซต์] ให้แก่ท่าน

4.2 หากท่านเป็นลูกค้าของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ เราจะติดต่อท่านเฉพาะทางอิเล็คโทรนิคเท่านั้น (เช่น ทางอีเมล์ เอสเอ็มเอส แอพพลิเคชั่น) หรือทางจดหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายกันกับสินค้าและบริการที่เคยให้แก่ท่าน

4.3 หากท่านเป็นลูกค้าใหม่และเราได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้ข้อมูลของท่าน เรา (หรือบุคคลภายนอกนั้น) จะติดต่อท่านโดยทางอิเล็คโทรนิค หรือโดยทางจดหมาย ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมให้ติดต่อเท่านั้น

4.4 หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการดังกล่าวนี้ หรือไม่ประสงค์ให้เราส่งรายละเอียดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน (แบบฟอร์มคำสั่ง) หรือติดต่อเราทาง [mydata@tissot.ch]

4.5 เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติที่ไม่ใช่สถิติส่วนบุคคล หรือข้อมูลแสดงถึงจำนวนหรือปริมาณหรือกลุ่ม ซึ่งอยู่ในรูปแบบรวมกัน ให้กับพันธมิตรทางการตลาดของเรา ผู้ทำโฆษณาให้แก่เรา หรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย

4.6 เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยจะไม่ได้มีการระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นท่านผ่านทางการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยทั่วไปแล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมผ่านทาง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อไรก็ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรส (IP address) ของท่าน ชื่อผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และโดเมนเนมในทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจราจรของข้อมูลของลูกค้าและการใช้งานของลูกค้า อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ถึงท่านเป็นการส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ และปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในอินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าของเรา กรุณาดูข้อความเกี่ยวกับคุกกี้ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา และเมื่อใดที่เราจะขอความยินยอมจากท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

5.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทลูก บริษัทโฮลดิ้งที่แท้จริงของเรา และบริษัทลูกของบริษัทโฮลดิ้งนั้น ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

5.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

5.2.1 ผู้ที่ช่วยเราในการบริหารจัดการเว็บไซต์ (เช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เรา) หรือเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับ[ทิสโซต์]ตลอดเวลา

5.2.2 ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ในกรณีดังกล่าวนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่จะซื้อหรือผู้ที่จะขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว

5.2.3 เพื่อปฏิบัติงานในนามของเรา ตัวอย่าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสั่ง การจัดส่งพัสดุ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การให้บริการลูกค้า การส่งไปรษณียร์และอีเมล์ การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือทางการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การโฆษณาตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม และการให้ผลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายการและลิงก์ที่จัดซื้อ) พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา แต่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ บุคคลเหล่านั้นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

5.2.4 หาก[ทิสโซต์] หรือทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเราถูกถือครองโดยบุคคลภายนอก ซึ่งในแต่ละกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินประการหนึ่งที่จะถูกโอนไป

5.2.5ถ้าหากเราตกอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จำต้องเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อบังคับใช้หรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ของเราและตามสัญญาอื่น ๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ[ทิสโซต์ ] หรือบุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเรา ลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อฉลและลดความเสี่ยงภัยของเครดิต

6.

สิทธิของท่าน

6.1 ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมใดๆ เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลของท่านได้ โดยการส่งอีเมล์หรือไปรษณีย์ถึงเรา หรือโดยการเลือกกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลของท่าน โดยจะมีผลนับแต่วันที่ทำการเพิกถอน ท่านสามารถขอข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรของท่านที่กำลังถูกดำเนินการและเพื่อวัตถุประสงค์ใดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านอาจขอให้ทำการแก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลของท่าน เพื่อการยืนยันสิทธิของท่านและสำหรับคำถามใดๆ ที่ท่านอาจมี โปรดติดต่อเราที่ [ทิสโซต์ เอส.เอ.], [เชอร์แมง เดส์ ทูเรลส์ 17.], [2400 เลอ โลคล์], [ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์] หรือผ่านทาง [mydata@tissot.ch]

6.2 ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้คุกกี้บางชนิด โปรดดูข้อความข้างล่างเกี่ยวกับคุกกี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้

6.3 เว็บไซต์อาจเชื่อมต่อไปยังหรือมีการเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา หรือบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว ถ้าหากท่านทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้โปรดทราบด้วยว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าว

7. คุกกี้และสปายแวร์

7.1 การใช้คุกกี้และสปายแวร์

7.1.1 เราไม่เคยใช้หรือติดตั้งสปายแวร์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน และเราไม่เคยใช้สปายแวร์ในการเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

7.1.2 เราใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่ติดตั้งในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านโดยบราว์เซอร์ของท่านและใช้ในการเก็บและรักษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ต่าง ๆ

7.1.3 บราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่จะยอมให้ท่านยกเลิกการยอมรับดังกล่าว เมนูให้ความช่วยเหลือในบราว์เซอร์เกือบทั้งหมดจะแจ้งท่านถึงวิธีการป้องกันบราว์เซอร์ของท่านในการยอมรับคุกกี้ใหม่ ๆวิธีการทำให้บราว์เซอร์แจ้งแก่ท่านเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธียกเลิกคุกกี้เหล่านี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือลบทิ้งคุกกี้ต่างๆ ที่ท่านได้ยอมรับก่อนหน้านี้หากท่านประสงค์จะทำเช่นนั้น

7.1.4 เราแนะนำให้ท่านเปิดการยอมรับคุกกี้ไว้เพื่อที่เราจะได้สามารถเสนอประสบการณ์ที่ดีกว่าบนเว็บไซต์ หากท่านตั้งบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด (รวมทั้งคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนได้

7.1.5 เราได้ติดตั้งคุกกี้บางชนิดไว้ในอุปกรณ์ของท่านและขอแนะนำให้ท่านตกลงกับการใช้คุกกี้นั้น หากท่านไม่ตกลงท่านก็ยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปได้ แต่เว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้บางส่วนหรืออาจไม่สามารถใช้ได้เลย

7.2 เราใช้คุกกี๊ดังต่อไปนี้

7.2.1 คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly necessary cookies) คุกกี้ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของเว็บไซต์และจำเป็นสำหรับท่านในการรับบริการที่สมบูรณ์ตามที่ท่านร้องขอ คุกกี้เหล่านี้รวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเปิดเข้าไปสู่พื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์ได้เป็นต้น

7.2.2 คุกกี้สำหรับฟังชั่นการทำงาน (Functional cookies) คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้งานของท่านในเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้ของท่าน ภาษา และภูมิภาคที่ท่ายอยู่ โดยวิธีนี้ เราสามารถปรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อท่านโดยเฉพาะ

7.2.3 คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Performance cookies) คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เหล่านี้ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไร เช่น นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดูอะไรในเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไป และการเชื่อมต่อที่ท่านติดตาม คุกกี้เหล่านี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ระบุถึงตัวบุคคล โดยวิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ได้

7.2.3(i) เราดำเนินการตาม กูเกิ้ล อนาลิติกส์ ซึ่งเป็นบริการที่จัดให้โดย บริษัท กูเกิ้ล (“กูเกิ้ล”) เพื่อที่จะวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ได้มาโดยกูเกิ้ล อนาลิติกส์ นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ กูเกิ้ล และจะถูกโอนและเก็บโดยกูเกิ้ลในเซิฟเวอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนการโอนข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกทำให้ไม่สามารถบ่งชี้ถึงที่มาได้โดยการลบไอพีแอดเดรสแปดตัวสุดท้ายของท่านออก หลังจากนั้น กูเกิ้ล ถึงจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวในนามของเราเพื่อที่จะประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่านเพื่อรวบรวมรายงานกิจกรรมที่กระทำในเว็บไซต์และเพื่อให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต กูเกิ้ล จะไม่เชื่อมต่อไอพีแอดเดรสของท่านกับข้อมูลอื่นที่เก็บโดยกูเกิ้ล ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยการตั้งบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บข้อมูลที่ท่านใช้ (รวมทั้งไอพีแอดเดรสของท่าน) และการดำเนินการต่างๆ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับบราว์เซอร์ในปัจจุบันของท่านที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านโดยกูเกิ้ล กรุณาดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

7.2.3 (ii) สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจากจีนแผ่นดินใหญ่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เราอาจใช้บริการ Site Monitor จาก Miaozhen Ltd., Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน แทน กูเกิ้ล อนาลิติกส์ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกัน แต่กับเซิร์ฟเวอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หากท่านประสงค์ที่จะปฏิเสธการใช้ Site Monitor บนบราวเซอร์ของท่าน กรุณาดูที่ http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html

7.2.4 คุกกี้สำหรับโซเชียลมีเดีย (Social media cookies) คุกกี้เหล่านี้ทำให้ท่านสามารถแชร์เนื้อหาในเว็บไซต์กับโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ (เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม) เราไม่มีการควบคุมคุกกี้เหล่านี้เพราะคุกกี้เหล่านี้ถูกติดตั้งโดยโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เอง

7.2.5 คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertisement cookies) คุกกี้เหล่านี้จะทำให้เราสามารถส่งรายการโฆษณาที่จัดทำโดยเฉพาะให้ท่านในเว็บไซต์อื่น บนพื้นฐานของความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ปรากฏขึ้นระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน และข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ

7.2.5(i) เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการโฆษณาตามความสนใจ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการย้ำความสนใจของลูกค้า (Retargeting หรือ Remarketing technology) บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราของท่าน เช่น

  • Criteo SA, Paris, France, criteo.com (“Criteo”),
  • DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”), and
  • Google Analytics Advertising Features, a service of Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
  • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
  • Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)

เราจะสามารถเข้าถึงท่านด้วยโฆษณารายบุคคลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คุกกี้จะถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ผู้ให้บริการภายนอกหรือ [ทิสโซต์] จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยชื่อ ระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราของท่าน การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และด้วยข้อมูลดังกล่าว เราจะสามารถเข้าถึงท่านด้วยโฆษณาที่ถูกปรับตามความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์ของเราบนเว็บไซต์อื่น เช่น หลังจากที่ท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งชุดใดโดยเฉพาะ เทคโนโลยีนี้อาจแสดงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมให้แก่ท่านในรูปแบบของโฆษณาในภายหลังในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นของท่าน วัตถุประสงค์เดียวของการใช้เทคโนโลยีนี้คือเพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เข้ากับความสนใจของท่านให้มากที่สุด และทำให้ท่านได้รับข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานออนไลน์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าของบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ดังกล่าว และลบคุกกี้ที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว โปรดพิจารณาลิงก์ดังต่อไปนี้เพื่อการปิดการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก

7.2.5(ii) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบการวิเคราะห์โฆษณา Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) อาจถูกใช้เพื่อการรายงานด้านสถิติและความสนใจ ตลอดจนรายงานความประทับใจต่อระบบงาน

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

8.1 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำในอนาคตต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกโพสต์ลงในหน้านี้และในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสมจะแจ้งแก่ท่านทางอีเมล์

9. การติดต่อ

9.1 หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทาง mydata@tissot.ch