1.

Inleiding

1.1

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al uw activiteiten in verband met (de inhoud van) deze website en op ieder (ander) gebruik dat u daarvan maakt (waaronder wordt begrepen maar niet beperkt tot het linken naar deze website). Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door indien u gebruikmaakt of wenst te maken van deze website. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitgegeven door The Swatch Group (Netherlands) B.V., Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven en Tissot SA, Le Locle, Zwitserland (samen: "TISSOT").

1.2

TISSOT kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Door het gebruik van deze website te continueren wordt u geacht akkoord te zijn met dergelijke wijzigingen.

1.3

Deze gebruiksvoorwaarden gelden in aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw eventuele bestellingen in onze webshop. Indien deze gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden op enig punt tegenstrijdig zijn, dan geldt de relevante bepaling uit de algemene verkoopvoorwaarden.

2.

Gebruik van de website

2.1

Het auteursrecht en de andere intellectuele eigendomsrechten van alle inhoud op deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen en audio- en videomateriaal) zijn eigendom van TISSOT of haar licentieverleners, tenzij anders vermeld. Alle handelsmerken, logo’s of dienstmerken die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van TISSOT of haar licentieverleners.

2.2

U mag de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden, weergeven of afdrukken op basis van de volgende voorwaarden:

2.2.1

U mag geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze website op enige wijze wijzigen;

2.2.2

U mag geen afbeeldingen op deze website los van de bijbehorende tekst gebruiken; en

2.2.3

U dient alle kennisgevingen inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in gedownloade informatie te laten staan.

2.3

U mag de inhoud van deze website niet zonder schriftelijke toestemming van TISSOT verspreiden, verveelvoudigen, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbaarmakingshandelingen. TISSOT garandeert niet dat het gebruik van de informatie die op deze website wordt weergegeven geen inbreuk maakt op rechten van derden (die niet gelieerd zijn aan TISSOT), en is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met een dergelijke inbreuk.

2.4

Het gebruik van enige inhoud van deze website, anders dan zoals uitdrukkelijk  toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of waarvoor de eigenaar uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, is ten strengste verboden. Alle rechten zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld.

2.5

Indien u zich niet houdt aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, eindigt onze toestemming om deze website te gebruiken automatisch. In dat geval dient u tevens eventuele gedownloade of afgedrukte informatie van deze website onmiddellijk te vernietigen. Wij delen u mede dat TISSOT haar intellectuele eigendomsrechten op verregaande wijze zal uitoefenen voor zover dat door het van toepassing zijnde recht wordt toegestaan en dat zij tevens kan verzoeken om strafrechtelijke vervolging.

2.6

Met inachtneming van artikel 2.2 en zonder afbreuk te doen aan artikel 2.3 en 2.4, mag de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TISSOT niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verspreid en/of opgeslagen op enige andere website of worden opgenomen in enige publieke of private elektronische zoeksystemen of -services.

3.

Disclaimer

3.1

Hoewel TISSOT zich tot op redelijke hoogte inspant om deze website te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, geeft TISSOT geen garanties af en doet TISSOT geen toezeggingen over de inhoud van de website. Voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, is TISSOT niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van deze website of de inhoud daarvan. TISSOT is met name niet aansprakelijk voor gebreken in de nauwkeurigheid, volledigheid, doelmatigheid, tijdigheid of alomvattendheid van de informatie op deze website.

3.2

TISSOT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen, al dan niet veroorzaakt door virussen die dergelijke eigendommen hebben besmet, doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het downloaden van inhoud van deze website).

3.3

TISSOT behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van deze website tijdelijk of permanent te onderbreken of te staken. TISSOT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onderbreking of staking van de functionaliteit op deze website, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheid van TISSOT of een van haar gelieerde vennootschappen of derden.

3.4

De inhoud van deze website kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. TISSOT behoudt het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de inhoud en de producten/programma’s die in dergelijke informatie worden beschreven.

           

4.

Materialen en gedragingen van bezoekers

4.1

Met inachtneming van de bepalingen van het Privacybeleid van TISSOT, worden alle correspondentie en alle materialen die u via elektronische post of anderszins naar deze website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, beschouwd en behandeld als niet-vertrouwelijk en niet zijnde uw eigendom. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van TISSOT of gelieerde partijen en kan worden gebruikt voor elk doeleinde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verveelvoudiging, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder staat het TISSOT vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in correspondentie die u voor welk doeleinde dan ook naar deze website verzendt, te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten met gebruikmaking van dergelijke informatie.

4.2

Het is verboden om inhoud op deze website te plaatsen of naar deze website te verzenden:

4.2.1

dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend, beledigend, pornografisch, schimpend, oproepend tot enige vorm van haat, discriminerend, dreigend, lasterlijk, opruiend, blasfemisch, vertrouwenschendend of privacyschendend is of dat ergernis of ongemak kan veroorzaken; of

4.2.2

waarvoor niet alle benodigde gebruiksrechten en/of goedkeuringen zijn verkregen; of

4.2.3

dat gelijkstaat aan of aanzet tot gedrag dat zou worden beschouwd als een misdrijf, zou leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins een overtreding van de wet zou vormen of inbreuk zou maken op de rechten van een derde waar dan ook ter wereld; of

4.2.4

dat technisch schadelijk is (inclusief zonder beperking computervirussen, logicabommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data of andere kwaadwillige software (‘malware’) of schadelijke data).

4.3

Het is niet toegestaan misbruik te maken van deze website (inclusief zonder beperking door middel van hacken).

4.4

TISSOT zal haar volledige medewerking verlenen aan bevoegde instanties of aan gerechtelijke bevelen indien zij wordt verzocht of geïnstrueerd om de identiteit en/of locatie prijs te geven van een ieder die in strijd met artikel 4.2 of 4.3 handelt of heeft gehandeld.

5.

Links naar en van andere websites

5.1

Omdat TISSOT geen controle uitoefent over de sites waaraan deze website is gekoppeld en deze ook niet ondersteunt, en omdat TISSOT de sites waaraan deze website is gekoppeld niet heeft beoordeeld, wijst TISSOT iedere  aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud van pagina’s buiten de site of alle andere sites die aan deze website zijn gekoppeld van de hand. De verantwoordelijkheid voor toegang tot pagina’s buiten de site en gelinkte sites van derden berust uitsluitend bij u.

5.2

Het linken naar deze website, pagina’s buiten de site of andere sites is op eigen risico. U begrijpt dat door gebruik te maken van dergelijke links,  de juridische verklaring en het privacybeleid van de gelinkte site van (ook) van toepassing kunnen zijn en dat deze kunnen afwijken van de verklaring en het beleid van TISSOT. Als u naar deze website wilt linken, is dit alleen toegestaan op voorwaarde dat u naar de homepage verwijst en deze niet kopieert en dat:

5.2.1

U geen deep link naar deze website creëert;

5.2.2

U het logo van TISSOT niet verwijdert, vervormt of anderszins qua formaat of uiterlijk wijzigt;

5.2.3

U op generlei wijze impliceert dat TISSOT andere producten en diensten dan die van haarzelf ondersteunt;

5.2.4

U geen misleidende voorstelling geeft van uw relatie met TISSOT noch enige andere onjuiste informatie over TISSOT verspreidt;

5.2.5

U geen (andere) handelsmerken van TISSOT gebruikt op de andere website zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van TISSOT;

5.2.6

U niet naar de website van TISSOT linkt vanaf een website die niet uw eigendom is; en

5.2.7

Uw website geen inhoud bevat zoals omschreven in artikel 4.2.1 tot en met 4.2.4 van deze gebruiksvoorwaarden.

5.3

Framing, hotlinking of enige andere manier om delen van deze website op te nemen in sites van partijen die geen onderdeel zijn van de groep van ondernemingen waartoe TISSOT behoort is verboden.

5.4

TISSOT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het recht zoals verleend in artikel 5.2 voor niet-naleving van deze voorwaarden in te trekken en om elke actie te ondernemen die zij geschikt acht.

5.5

U bent aansprakelijk voor enige schade of enig verlies die TISSOT of andere bedrijven binnen de groep van ondernemingen waartoe TISSOT behoort zullen lijden als gevolg van niet-naleving van dit artikel 5.2.

6.

Beschikbaarheid van de service

6.1

Hoewel TISSOT zich zal inspannen om te garanderen dat deze website 24 uur per dag beschikbaar is, zal zij niet aansprakelijk zijn als deze website om enigerlei reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 3.3 van deze gebruiksvoorwaarden.

6.2

De toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden stopgezet in geval van systeemfouten, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten de macht van TISSOT liggen.

7.

Aansprakelijkheid

7.1

TISSOT, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of afleveren van deze website) en andere de bedrijven binnen de groep van ondernemingen waartoe TISSOT behoort, en de bestuurders, directeuren, medewerkers, aandeelhouders of agenten van een van voornoemde partijen, zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die u of een derde lijdt (inclusief zonder beperking enige directe, indirecte, aanvullende of gevolgschade, of enig verlies van inkomsten, omzet, goodwill, data, contracten, het gebruik van geld, of verliezen of schade voortvloeiend uit of in verband met onderbreking van de bedrijfsvoering, hetzij op basis van een onrechtmatige daad , verbintenis of anderszins) in verband met deze website ,of het gebruik daarvan, het onvermogen de website te gebruiken, enige websites waaraan deze website is gekoppeld of de inhoud op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies van schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, data of andere eigendommen kunnen besmetten als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of de navigatie op de website of downloads van materialen van deze website of enige websites waaraan deze website gekoppeld is.

7.2

Hoewel TISSOT discussies, chats, berichten, verzendingen, prikborden en dergelijke op deze website op gezette tijden kan controleren, is TISSOT hiertoe niet verplicht en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke locaties, noch is zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, smaad, laster, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, godslastering, gevaarlijke gegevens of onnauwkeurigheden in informatie op dergelijke locaties van deze website. Het is verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijke inhoud te plaatsen of te verzenden; het is tevens verboden om inhoud te plaatsen of te verzenden dat gelijk staat aan of aanzet tot gedrag dat zou worden beschouwd als een misdrijf, zou leiden tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een overtreding van de wet zou vormen. TISSOT behoudt uitdrukkelijk het recht voor inhoud te verwijderen dat door willekeurige personen op deze website is geplaatst of verzonden indien deze inhoud inbreuk maakt op deze regels. TISSOT zal haar volledige medewerking verlenen aan rechtsuitvoerende instanties of bij gerechtelijke bevelen indien zij wordt verzocht of geïnstrueerd om de identiteit van de plaatser van dergelijke inhoud prijs te geven.

7.3

Niets in deze voorwaarden zal een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van TISSOT impliceren voor:

7.3.1

Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; of

7.3.2

Opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van TISSOT; of

7.3.3

Enige (andere) aansprakelijkheid die onder het van toepassing zijnde recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.4

Indien het gebruik van enige inhoud van op deze website leidt tot de noodzaak om apparatuur, software of data te onderhouden, repareren of corrigeren, komen alle kosten daarvoor voor uw rekening.

8.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Op deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen u en TISSOT inzake het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden en de voornoemde rechtsverhouding zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam,  Nederland. Deze laatste zin is niet van toepassing indien u deze overeenkomst aangaat als consument.