การรับประกันสินค้า

TISSOT

การรับประกันและคำแนะนำในการใช้

นาฬิกาทิสโซต์ที่คุณได้เลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะได้การรับประกันจาก TISSOT S.A. ตลอดช่วงเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่ซื้อซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ สำหรับการรับประกันแบบ International นั้นจะครอบคลุมในเรื่องของความบกพร่องในด้านวัสดุและการผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณซื้อนาฬิกาทิสโซต์ การรับประกันจะมีผลใช้ได้ก็ต่อเมื่อในใบรับประกันมีการกำหนดวันที่ซื้ออย่างชัดเจน และถูกต้อง รวมถึงมีตราประทับจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของทิสโซต์

ในระยะประกัน หากคุณแสดงใบรับประกันที่ถูกต้อง คุณสามารถนำนาฬิกาเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่การซ่อมแซมนั้นไม่สามารถทำให้นาฬิกาทิสโซต์ของคุณกลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นปกติในการใช้งานได้ ทาง TISSOT S.A. รับประกันว่าจะเปลี่ยนนาฬิกาทิสโซต์ให้ใหม่โดยเป็นนาฬิกาที่มีคุณลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับนาฬิกาที่เสียไป การรับประกันสำหรับนาฬิกาใหม่ที่เปลี่ยนให้จะสิ้นสุดใน ยี่สิบสี่ (24) เดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนนาฬิกาเรือนใหม่ให้

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีดังนี้

- อายุแบตเตอรี่

- การสวมใส่ธรรมดา และการเสียหายและการเสื่อมตามอายุ (เช่น รอยขูดขีดบนกระจก การซีดจางหรือเปลี่ยนไปของสี และ/หรือการเสื่อมของสายที่ไม่ใช่วัสดุที่เป็นโลหะ เช่น สายหนัง พลาสติก เส้นใย ผ้า Velcro รวมถึงการลอกของวัสดุเคลือบ

- ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนของนาฬิกาอันเป็นผลมาจากการใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธี รวมถึงการขาดความระมัดระวัง เลินเล่อ อุบัติเหตุ (รอยกระแทก รอยยุบ การร้าว หรือกระจกแตก เป็นต้น) และการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยขาดการทำความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ทาง TISSOT S.A. แนบมาให้กล่องผลิตภัณฑ์

- ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายอันเป็นผลที่ตามมาไม่ว่าในลักษณะใดจากการใช้งาน การไม่ทำงาน ข้อบกพร่อง ความไม่เที่ยงตรง หรืออื่นๆ ของนาฬิกาทิสโซต์

- การซื้อนาฬิกาจากร้านค้าที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของทิสโซต์ (เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การให้บริการ หรือการซ่อม) หรือการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงชิ้นส่วนจากสภาพดั้งเดิมของนาฬิกาจนเกินจากขอบเขตความสามารถในการดูแลของ TISSOT S.A. และการร้องเรียนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีต่อ TISSOT S.A. เช่น ความเสียหายที่นอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ในการรับประกันข้างต้น ยกเว้นสิทธิตามกฎหมายที่ระบุให้ผู้ซื้อสามารถร้องเรียนต่อผู้ผลิตได้

การรับประกันข้างต้นของผู้ผลิตจะ :

- ไม่ครอบคลุมการรับประกันเพิ่มเติมที่ผู้ขายมอบให้กับลูกค้า ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขายจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

- ไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ของผู้ซื้อต่อผู้ขาย รวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายในด้านอื่นๆ ที่ผู้ซื้อพึงมี

ฝ่ายบริการลูกค้าของ TISSOT S.A. ให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกท่านว่าจะให้การดูแลรักษานาฬิกาทิสโซต์ ของคุณอย่างใส่ใจและพิถีพิถัน หากนาฬิกาของคุณต้องได้รับการดูแล สามารถไว้วางใจตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของทิสโซต์ หรือศูนย์บริการทิสโซต์ที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในส่วนการให้บริการลูกค้าบนเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งศูนย์บริการเหล่านี้สามารถให้การรับประกันและการบริการได้ตามมาตรฐานของ TISSOT S.A. บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G และ ชั้น 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

TISSOT S.A., ซีเอช-2400 เลอโลค, สวิสเซอร์แลนด์

TISSOT® เครื่องหมายจดการค้า